ساعت:

9:37 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر تسلیت باد

در مدینه ماتمی چون ماتم زهرا نبود 

چون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبود

در تمام زندگی داغی بر مرتضی

سخت چون داغ عزیزش حضرت زهرا نبود.