ساعت:

6:19 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

ده درصد جایزه خوش حسابی برای پرداخت عوارض

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مؤدیانی که مستند به ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری و ظرف مدت قانونی عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند، ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.


 

عظیمی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت: به تجویز ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض شهرداری باید تا پایان هر سال به شهرداری پرداخت شود، لذا از آنجائی که عوارض از ابتدای فروردین هر سال تحقق می یابد، از تمامی شهروندان شیروان درخواست می شود در راستای مشارکت در امر خدمات و عمران شهر، در هر سال و به موقع، عوارض متعلقه به ملک، خودرو و آنچه که برابر قانون توسط شهرداری تشخیص داده می شود را پرداخت نمایند.

 

وی افزود: مؤدیانی که مستند به ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری و ظرف مدت قانونی عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند، ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد و چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت عوارض خود در سال جاری اقدام ننماید، در سال آتی بر اساس تعرفه عوارض مصوب همان سال، مطالبه عوارض خواهد شد و در خصوص عوارض نوسازی، چنانچه مؤدیان تا پایان هر سال عوارض مربوطه را نپردازند، شهرداری مکلف است مشخصات مؤدی بدهکار را به مؤسسات برق و گاز تسلیم نماید و مؤسسات مزبور با سیر مراحل قانونی و حداکثر ظرف مهلت دو ماهه ای نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی بدهکار اقدام نمایند. ضمناً در هر مورد که عوارض به یک ملک تعلق گیرد و قطعی شود، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است، عین ملک، وسیله تأمین مطالبات شهرداری می باشد و اقدام برای وصول عوارض مزبور از طریق اداره ثبت انجام می شود.