ساعت:

8:55 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

رییس شورای سازمان حمل و نقل: حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: حمل و نقل، پایه های پل رابطی است که بخشهای مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. بین کارآیی در بخش حمل و نقل و کارآیی عمومی اقتصاد و رشد اقتصادی، رابطه ای مستقیم وجود دارد و حمل و نقل واسطه میان فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی است.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان و رییس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” در جمع دست اندرکارن حمل و نقل درونشهری”سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” و اعضای ستاد بحران شهرداری شیروان با بیان اینکه همگام با رشد پایدار در زمینه توسعه فضای شهری، نقش و جایگاه مدیریت سیستم های حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعه پایدار شهری مطرح می گردد، گفت: شبکه حمل و نقل شهری در مدیریت بحران نیز نقش داشته و از دو جنبه دارای اهمیت است: جنبه اول، تأثیرات نامطلوب بحران بر بهره برداری از شبکه حمل و نقل شهری و دیگری نقش شبکه حمل و نقل در کاهش آسیب های ناشی از بحران ایجاد شده و خدمات رسانی به مناطق آسیب دیده.

 

 

 

وی افزود: کارآیی روشهای قدیمی کنترل ترافیک و مدیریت حمل و نقل شهری در شرایط بحرانی مطلوب نبوده، که این ناشی از عدم به روز بودن اطلاعات شبکه و نیز تأخیر در زمان پاسخ است.

 

 

 

 

 

رییس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه ادامه داد: مطالعات انجام شده در سطح کلان اقتصادی، نشان می دهد که سرمایه گذاری در حمل ونقل باعث افزایش رشد اقتصادی شده و با افزودن بر بازدهی اجتماعی در سرمایه گذاری های خصوصی موجبات سرمایه گذاری درزیرساخت های حمل و نقل را فراهم آورده است.

 

 

 

 

 

بورنگ”رییس ستاد بحران شهرداری شیروان” با اشاره به نقش سیستمهای حمل و نقل هوشمند در ارتقاء خدمات مدیریت بحران شهری یادآور گردید: بهره گیری از توسعه فناوری در بخش مدیریت حمل و نقل شهری باعث ایجاد شکل نوینی از کنترل ومدیریت شبکه حمل و نقل به نام سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) شده است. سیستم های هوشمند حمل و نقل در برگیرنده کلیه سیستم های پیشرفته کنترل ترافیک بوده که از سه بخش دریافت اطلاعات، پردازش، اطلاعات و ارایه نتایج حاصل از پردازش تشکیل شده است. تکنولوژی ITS راهی به جهت هماهنگ کردن تقاضای سفر با عرضه است.

 

 

 

 

 

سکاندار مدیریت شهری شیروان در پایان از کلیه دست اندرکاران خواست با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در آبان ۱۳۸۶ با تصویب قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، دولت را مکلف کرده درجهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور اقدام کند و هم مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها قرار داده، لذا در تأمین رفاه و امنیت سفرهای درون شهری برای مسافرین و متقاضیان امر حمل و نقل به اعلی درجه فراهم گردد.