ساعت:

7:52 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

رییس شورای سازمان حمل و نقل: ضرورت توجه ويژه اي به مصوبه هيات وزيران در زمينه حمل و نقل عمومي

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مصوبه هيات محترم وزيران در زمينه حمل و نقل و ترافيك كه به تازگي ابلاغ شده، تكاليف دستگاه هاي مرتبط با اين حوزه را مشخص نموده و حاوي موضوعات مهمي است و شهرداري ها و دست اندركاران حوزه حمل و نقل شهري بايد توجه ويژه اي به مندرجات آن داشته باشند.

 

 


 

 

 

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان و رییس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” گفت: مصوبه هيات محترم وزيران در زمينه حمل و نقل و ترافيك در پنج  بخش”تصادفات شهري و ايمني”، “سامانه هاي حمل ونقل عمومي در سفرهاي شهري”، “مديريت تقاضاي سفر”، “مديريت يكپارچه حمل و نقل بار و مسافر در شهرها” و “حمل ونقل شهري وآلودگي هوا” از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و با همكاري شهرداري هاي كلانشهرها،  دستگاههاي مرتبط، استادان دانشگاه، شوراها، … در كميسيون هشتم دولت تهيه و پس از بررسي در كميته‌هاي تخصصي به كميسيون اصلي ارجاع داده شد و در نهايت به تصويب هيات دولت رسيد.

 

 

 

 

 

 

رییس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه یادآور گردید: بر اساس بخشنامه اي كه وزير محترم كشور به استانداري ها ابلاغ نموده، مي بايست ظرف مدت يكسال ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها اجرايي شود و يكپارچه نمودن حمل و نقل درون شهري نيزيكي از ملزومات اساسي اين ضوابط جديد است كه در آينده اي نزديك اساسنامه تيپ آن واصل خواهد شد.

 

 

 

 

 

گفتنی است: تصحيح  قانون شهرداري ها كه با هدف ارتقاء سطح كيفيت قانوني اختيارات شهرداري ها و شفاف سازي حوزه عمل و اختيار اين نهاد بصورت لايحه مدون در كميسيون تخصصي هيئت دولت قرار دارد و انشالله بزودي پس از طي مراحل قانوني تصويب و در اختيار شهرداري ها قرار می گيرد.