ساعت:

12:58 ق.ظ

تاریخ:

13 اسفند 1402

شهرداری شیروان

سهیم بودن مدیریت شهرداری در عزای شهادت رئیس مذهب جعفری

مدیریت شهری شیروان از ماتم زدگان و سوگواران شرکت کننده در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) –رئیس هیئت مذهب جعفری –پذیرایی نمود.

آریان فرد-روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت:شهرداری شیروان با استقرار ایستگاه صلواتی،کام عزاداران آقا امام جعفر صادق (ع)-رئیس مذهب جعفری را که در ماتم شهادت آن حضرت می سوخت و فریاد غم سر می داد،التیام می بخشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی افزود:شهردار،پرسنل شهرداری شیروان و اعضای شورای اسلامی شهر نیز با حضور در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) ارادت ویژه خویش را به ساحت ائمه اطهار (ع) خاصه رئیس مذهب جعفری ابراز و در سوگ شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)گریستند.