ساعت:

8:36 ب.ظ

تاریخ:

24 خرداد 1403

شهرداری شیروان

مصوبه مورخ93/11/15

*بند 1 صورتجلسه مورخه 93/11/15 : مقرر شد به مناسبت ایام الله دهه فجر و تشویق شهروندان به شهرداری اجازه داده شود نسبت به تخفیف کل عوارضات نوسازی و صنفی تا سقف 30% با پرداخت نقدی اقدام نماید.

ضمنا برای ایثارگران 5%افزایش خواهد یافت و کلیه تخفیفات و مصوبات قبلی به قوت خود باقی است و همچنین شامل ادارات و نهادهای دولتی نمی گردد.مدت تخفیف فوق الذکر از مورخه 93/11/20 لغایت93/12/20 خواهد بود.

محمد محمدزاده قانعی – رئیس شورای اسلامی شهر