ساعت:

22:01

تاریخ:

16 تیر 1401

شهرداری شیروان

نذری برای دردانه بی تکرار

هم زمان با پنجاه و نه شهر کشور در شهر فخر آور شیروان نیز نذرواره سرباز وطن ، سردار د ل ه ا و سالار شهیدان انقلاب اسلامی با همت گروه جهادی شهید زرهرن برگزار شد.
در این آیین با شکوه که با پخت چهارده دیگ غذای نذری در مسجد جامع و با مشارکت شهرداری شیروان در حال اجرا می باشد ، مهندس احمدی نیز حضور دارد