ساعت:

9:19 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

کنترل تاکسی ها ادامه دارد

ماموران سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان ، در راستای حفظ منافع شهروندان همچنان کنترل تاکسی ها جهت رعایت نرخ نامه و نصب علائم و آرم ها را ادامه می دهد.

? ضمن آنکه مردم نیز می توانند در این پیوند همکاری کرده و تخلفات احتمالی را به این سازمان با شماره تلفن ۳۶۲۴۲۲۲۲ اطلاع دهند.