ساعت:

10:47 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

گزارش تصویری

جلسه کارگروه معاینه فنی خودروهای سبک استان با محوریت بررسی بازدید دوره ای مراکز معاینه فنی بصورت ماهیانه و دوره ای برابر پیوست شماره ۳ کاربرگ های ارزیابی مرکز معاینه فنی با حضور مهندس احمدی شهردار شیروان