ساعت:

01:42

تاریخ:

16 مهر 1401

شهرداری شیروان

مزایدات

مزایده فروش سه قطعه زمین کارگاههای مزاحم- مرحله دوم مزایده واگذاری جایگاه مزايده واگذاري محلها

ادامه مطلب

اعضا شورا

      عباس فیاض  رئیس شورای اسلامی شهر                        عباس کاظمی                       نایب رئیس

ادامه مطلب