ساعت:

07:13

تاریخ:

11 آذر 1400

شهرداری شیروان

مزایدات

مزایده فروش سه قطعه زمین کارگاههای مزاحم- مرحله دوم مزایده واگذاری جایگاه مزايده واگذاري محلها

ادامه مطلب

اعضا شورا

      عباس فیاض  رئیس شورای اسلامی شهر                        عباس کاظمی                       نایب رئیس

ادامه مطلب