ساعت:

4:04 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی و هشت 94/05/06 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و هشت 94/05/06 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدا شهردار محترم گزارشی از کارهای انجام شده در سفر تهران به کلیه اعضای محترم شورا ارائه دادند و مقرر گردید موارد ذکر شده که بسیار در توسعه شهر نیز موثر می باشد با جدیت تمام پیگیری گردد.

1-    عطف به درخواست انجمن اسلامی فاطمیون مقرر گردید با سازمان حمل و نقل همگانی هماهنگی لازم بعمل آید .

2-    عین درخواست شهروند ق.ج مطرح و مقرر گردید پس از بررسی گفته های شهروند ،و پس از تائید موارد ذکر شده با اعمال 30%تخفیف اعمال گردد.

3-    عطف به نامه شماره 12506-94/5/6شهرداری محترم مربوط به خانم م.ص مقرر گردید با نرخ کارشناسی رسمی دادگستری واگذار گردد.

4-    درخواست شهروند ح.م مطرح و مقرر گردید متراژ تا خط لوله مجدداً بررسی و در اقساط پاسخ داده شود.

5-    درخواست شهروند م.ق مطرح و مقرر گردید از 20%بخشودگی برخوردار گردند.

6-    چون پرونده های مطروح از طرف شهروندان م و م و ….در شورا بررسی گردید لذا مقرر گردید پرونده های نامبردگان به کمیسیون توافقات بصورت انفرادی ارجاع داده شود.