ساعت:

4:18 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

سیداحمد اکبرپور: تغییر حدنصاب‌های مقرر در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: هیأت‌ وزیران در جلسه 93/۱۰/17 به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ 93/۵/25 و شماره ۶۱۲۲۱ مورخ 93/۵/25 وزارت کشور، ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرر) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ را تصویب کرد.

 


 

سید احمد اکبرپور”معاون مالی شهرداری شیروان” گفت: در پی تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرر) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ  در جلسه هفدهم دی ماه  1393 هیئت وزیران، حدنصاب‌های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴)، قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (20) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها افزایش یافت.

 

 

اکبرپور به عین مصوبه مزبور به شرح ذیل اشاره نمود:

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۷۴۸

دوشنبه،۶ بهمن ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۹

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

شماره۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ                                                          93/۱۰/29

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 93/۱۰/17 به پیشنهادهای شماره ۶۱۲۰۲ مورخ 93/۵/25 و شماره ۶۱۲۲۱ مورخ 93/۵/25 وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور ـ مصوب ۱۳۷۷ـ ، تبصره (۲) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرر) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

الف ـ حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (۱) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه‌درصد، هشتاددرصد و یکصددرصد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می‌شود.

ب ـ حدنصاب‌های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴)، قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱ـ در بند (الف) ماده (۴): مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ در بند (ب) ماده (۴): به ترتیب مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌مبلغ چهارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ هشت‌میلیارد و پانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۳ـ در بند (ج) ماده (۴): مبلغ هشت میلیارد وپانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۴ـ در ماده (۱۶): به ترتیب از مبلغ دویست وچهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدوهشتادمیلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ماهانه.

۵ ـ در ماده (۲۰): از مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ج ـ حدنصاب‌های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۳۳) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱ـ در بند (الف): مبلغ چهارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ در بند (ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هشت‌میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مبلغ هشت‌میلیاردوپانصد میلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۳ـ در بند (ج): مبلغ هشت میلیاردوپانصدمیلیون (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۴ـ در تبصره (۱): مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌سه‌میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

دـ نصاب‌های موضوع بندهای (ب) و (ج) این تصویب‌نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ افزایش می‌یابد.

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری